استفاده از تی شرت ورزشی با تصویر شهید سیدعلی دهقان توسط سید جلال در بازی با تراکتور

استفاده از تی شرت ورزشی با تصویر شهید سیدعلی دهقان توسط سید جلال در بازی با تراکتور

تاریخ ثبت : 1397/9/7