مراسم سوم و هفتم پدر شهید حسین زارع بنادکوکی

مراسم سوم و هفتم پدر شهید حسین زارع بنادکوکی

تاریخ ثبت : 1398/4/22

مراسم سوم و هفتم شادروان حاج احمد زارع بنادکوکی 


شنبه 22 تیر 

ساعت 16 الی 18 


میدان شهدا -خیابان مظاهری- کوچه آل علی