دیدار با خانواده شهید محمود دره شیری

دیدار با خانواده شهید محمود دره شیری

تاریخ ثبت : 1398/11/5

دیدار با حاج محمد حسین دره شیری پدر شهید محمود دره شیری
تاریخ : ۹۸/۱۱/۲
مجتبی آجرلو -محمد رسول علی بابایی -  حسین خدا بخشی -احمد دره شیری