دیدار با خانواده شهیدحمید جهان بخش

دیدار با خانواده شهیدحمید جهان بخش

تاریخ ثبت : 1398/11/5

دیدار با خانواده :
🌷شهید حمید جهان بخش
تاریخ : ۹۸/۱۱/۲
( مجتبی آجرلو -محمد رسول علی بابایی - حسین خدا بخشی )