مرحوم محسن رحمانی

مرحوم محسن رحمانی

تاریخ ثبت : 1399/7/5

رحلت مرحوم محسن رحمانی فرزندشهید حسین رحمانی را به بازماندگان ایشان تسلیت عرض مینماییم