شهید افشار , حسین

نام پدر : یدالله

مشاهده زندگی نامه

شهید رشیدی , علی اکبر

نام پدر : محمدحسن

مشاهده زندگی نامه

شهید نادم , غلامرضا

نام پدر : ماشاالله

مشاهده زندگی نامه

شهید خدابخشی موری آبادی , عباس

نام پدر : محمد

مشاهده زندگی نامه

شهید ساروخانی , رضا

نام پدر : عیوض علی

مشاهده زندگی نامه

شهید سحاب شاه ماری , صفات اله

نام پدر : محمدنقی

مشاهده زندگی نامه