ظفر1

عملیات ایذایی ظفر 1
این عملیات یک روزه در جزیره مینو با هدف انهدام بخشی از نیروهای دشمن در منطقه اروند رود در هفتم خرداد 64 انجام شد.

خلاصه گزارش عملیات

نام عملیات : ظفر 1
زمان اجرا : 7/3/1364
مدت اجرا : 1 روز
مکان اجرا : جزیره مینو
ارگانهای عمل کننده : تکاوران ارتش جمهوری اسلامی ایران
اهداف عملیات : انهدام بخشی از نیروهای دشمن در منطقه اروند رود