محور كرخه – دزفول

عمليات در محور كرخه - دزفول

دومين عمليات غير كلاسيك محدود

در اين عمليات كه در محور كرخه – دزفول و با حضور نيروهاي سپاه و كمك ارتش صورت گرفت ، در دو محور تپه چشمه ، سه كيلومتر پيشروي گرديد ، اما در محور پل نادري مواضع تصرف شده نيروهاي خودي ، با پاتك دشمن ذوباره اشغال شد . اين عمليات غيركلاسيك و محدود در نيمه فروردين ماه 60 اجرا شد و طي آن رزمندگان خودي با اهداي 20 شهيد ، 15 دستگاه تانك و نفربر دشمن را منهدم و 161 تن از نيروهاي عراقي كشته ، زخمي و اسير شدند .خلاصه گزارش عملیات :

نام عمليات : عمليات در محور كرخه – دزفول
زمان اجرا : 15/1/1360
مكان اجرا : غرب دزفول – محور جنوبي جنگ
تلفات دشمن : 161 كشته ، زخمي و اسير
ارگان هاي عمل كننده : سپاه پاسداران و نيروي زميني ارتش
اهداف عمليات : پيشروي در مناطق تحت اشغال دشمن